ГОРОЦВЕТ, ПРОЛЕТЕН

ГОРОЦВЕТ, ПРОЛЕТЕН . (Адонис верналис Л.) – степско растение од фамилијата Ранунцулацеае (лутичиња). Глобал-но загрозен вид, чиј ареал се простира во Централна, Источна и Јужна Европа. Во РМ се Пролетен гороцвет развива само во околината на Куманово (Краста, Пчиња, с. Коњаре). Вл. М.