ДЕБАРСКИ БАЊИ

ДЕБАРСКИ БАЊИ – в. Бањиште – Дебарска бања и Косоврашка Бања. В. „Дебарски глас“, орган на Дебарската просветна организација во Софија (1909&1911)