САВЕСКИ, Јордан Стеванов

САВЕСКИ, Јордан Стеванов (Битола, 18. Ⅹ 1945) – хирург-трауматолог, доктор на медицинските науки, Јордан Савески редовен проф. на Мед. ф. во Скопје. Бил продекан (1990– 1994) и декан на Мед. ф. (1999–

САВИЌ, Павле

САВИЌ, Павле (Солун, Турција, 10. И 1909 – Белград, Србија, 30. Ⅴ 1994) – физико-хемичар, ред. проф. (1945) на ПМФ во Белград, член на МАНУ надвор од работниот состав (1974). Дипломирал на ПМФ во Белг

САВИЌ, Радомир

САВИЌ, Радомир (Заечар, Србија, 1. Ⅴ 1901 – Белград, 1990) – дипл. град. инж., ред. проф. на Градежниот факултет во Скопје (од 1959 до пензионирањето во 1975) по предметот тунели и предмети од областа

САВИЦКА, Ирена

САВИЦКА, Ирена (Сањицка, Ирена) (Варшава, Полска, 20. Ⅸ 1944) – полски лингвист, славист, балканист, фонетичар, фонолог, ав-тор на десетина книги и над двесте статии главно од областа на словенската ф

САВЧЕНКО

САВЧЕНКО (КАТЕРИНИЌ, ПЛОТНИЦКА), Елисавета (Бобровица, близу Киев, Украина, 20. Ⅷ 1903 – Сливен, Бугарија, 26. Ⅹ 1999) – оперска певица, сопран. Носител на улогата на Сантуца во првата изведба на опер

САГИЈА

САГИЈА – женска горна облека, изработена од волнено, четворно ткаено платно. Тоа е еден вид саСагија, мариовска женска горна облека ја, составен дел на мариовската невестинска носија. На пазувите е ор

САГУДАТИ

САГУДАТИ – словенско племе, населено во Македонија кон крајот на Ⅵ и поч. на Ⅶ в., на териториите западно и југозападно од Солун, во рамничарските предели помеѓу Солун и Бер. Учествувале, заедно со др

САЗ

САЗ – жичен музички народен инструмент од типот тамбури со ориентално потекло. Тонот се добива со удар на жиците со перце. Тој има голем полукружен корпус и релативно краток врат, слично како кај утот

САЗДОВ, Томе

САЗДОВ, Томе (Скопје, 8. Ⅱ 1934 – Скопје, 11. Ⅱ 2004) – книжевен историчар, истражувач на македонското народно творештво, унив. професор по усна народна книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конес

САЈА

САЈА – горен дел од женската облека, без ракави, што се облекува над градникот. Составена е од следниве делови: предни поли. скутови, поли или скутички, мали поли (предните делови) и заден дел, т.н. з