БАНОВИНА

БАНОВИНА – . административнотериторијална единица во времето на Кралството Југославија. В. Вардарска бановина.