КОМНИН, Алексиј

КОМНИН, Алексиј – син на Константин Ангел и Теодора (ќерка на царот Алексиј Комнин), ктитор на манастирската црква „Св. Пантелејмон” во с. Нерези (Скопско), изградена и живописана во 1164 г. ЛИТ.: Д. Барџиева-Трајковска, Св. Пантелејмон, Нерези, Скопје, 2004. З. Р.-Н. Династијата Комнинци