КОМПИР

КОМПИР (Соланум туберосум) – едногодишно растение од фам. Соланацеае. Потекнува од Јужна Америка. Во Европа е пренесен во ⅩⅤⅠ в., а кај нас на крајот од ⅩⅤⅠⅠⅠ. Во светот се одгледува на околу 18.500.000 ха, кај нас на 14.000 ха, со вкупно производство од 190.000 т. Се одгледува заради клубените, кои се одликуваат со висока енергетска вредност, со-држат сува материја (околу 22%) во која има: јаглени хидрати КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ – економски дејности што се поврзани со задоволувањето на перманентните (секојдневни) потреби на луѓето во урбанизираните населби. Овие дејности опфаќаат: уредување, одржување и чистење на улиците; градско осветлување, водовод, градско зеленило, канализација, локален сообраќај, хигиенски служби, гробишта, топлификација, пазари и др. Под објекти на комунална инфраструктура се подразбираат: градежните објекти, постројките, уредите, инсталациите, јавносообраќајните површини и другите објекти што служат за вршење комунална дејност. Единиците на локалната самоуправа за вршење комунални дејности основаат јавни претпријатија или даваат концесии и дозволи за вршење комунална дејност. Владата на РМ за инфраструктурните системи што имаат економско, техничко-технолошко, функционално и еколошко значење за државата, основа јавни претпријатија за водоснабдителни системи (Студенчица, Злетовица), канализациони системи со пречистителни станици (колекторски системи за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро), депонии за цврст комунален отпад, депонии за индустриски опасни и штетни материи, крематориуми и др. та, се развиваше и комуналната дејност, иако со побавна динамика во однос на другите економски сектори. Поголем подем комуналните дејности забележаа во периодот 1976–1985 г. кога, како резултат на зголемената инвестициона активност, беше изграден значителен дел од објектите на комуналната инфраструктура во земјата. Денес во РМ, најголемиот број домаќинства (96%) располагаат со водовод, канализација и електрична енергија, додека парното греење е достапно само за 15% од нив (70% отпаѓаат на домаќинствата што живеат во Скопскиот регион). Локалната патна мрежа, според податоците од 2005 г., изнесува 8.566 км, од кои под асфалт и коцка се 3.622 км. Јавниот град-ски превоз, организиран како автобуски превоз на патници, е застапен во 11 градски центри во државата. Складирањето на цврстиот комунален отпад го вршат 40 депонии, што ги управуваат јавни општински претпријатија. Индустрискиот отпад не се меша со комуналниот и обично се одлага во границите на индустриските капацитети. Околу 70% од населението е поврзано со општински водоснабдителни системи (остатокот е главно рурално население со локални или со индивидуални системи за водоснабдување), додека само неколку градови во држава-Претпријатија за јавна хигиена, локални патишта и водовод и канализација по селектирани општини (2005) Општина Претпријатија Локални Водовод за јавна хигиена патишта (км) / Канализација (км) Куманово 5 128 107 (19,5%), сурови Прилеп 3 263 140 протеини (2%), Кочани 4 116 40 сурова целулоза Кавадарци 2 295 58Компири (0,7%), минерал-Струмица 2 112 97 на материја (1%, КО, ПО , МгО, 2 25 Скопје 5 537 689На, Ца и др.), како и витамини (А , 1 Б , Б и С). Компирот е топлољу-Гостивар 3 99 44 12 биво растение, оптимална темпе-Дебар 3 105 48 ратура за раст и за формирање на Охрид 3 163 104 клубените е 18–21оС. Во потопли-Битола 5 141 191 те подрачја се одгледува за рано, а Велес 2 132 58 во умерено топлите и повисоки Гевгелија 2 65 48 реони за доцно производство. Д. Ј. Штип 4 150 129