ЛИПКОВО

ЛИПКОВО – село во Кумановско. Се наоѓа во источното подножје на Скопска Црна Гора, од двете страни на Липковска Река, на надморска висина од околу 420 Скопје на тема „Односот меѓу ма-Хераклеја, единствениот вистински град во областа Линкестида м. Преку регионален пат е поврзано со Куманово. Населено е со 2.644 ж. Албанци. Населението се занимава главно со одгледување тутун. Тоа е седиште на општина, која зафаќа површина од 26.782 ха, има 22 населени места со 27.058 ж. Во селото постојат осумгодишно училиште, здравствена и полициска станица. Ал. Ст. Браната „Липково”