ЛОЗИНСКИ, Лав

ЛОЗИНСКИ, Лав (Бјеловеж, Полска, 1911 – Скопје, 30. Ⅰ 1983) – дипломирал на ПМФ во Белград (Група биологија). Во 1946 г. е избран за наставник на Филозофскиот факултет во Скопје. По од-Лав Лозински војувањето на ПМФ од Филозофскиот, тој останува тука како редовен професор по предметот општа физиологија. Првпат во Заводот за физиологија ги вовел трите основни дисциплини – општа физиологија, биохемија и споредбена физиологија. Д. Пр.