МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНИЈА ДЕНЕС“ – дневен информативно-политички независен весник. Првиот број излегол на 17 септември 1998 г. во Скопје, издавач „МАКДЕН“. Ос-новач и директор Георги Ајановски, прв главен и одговорен уредник Милан Банов. Од 2004 г. Кети Мицковска. Весникот престанува да излегува на 8. Ⅱ 2007 г. Б. П. Ѓ.