МАКФУНГИ

„МАКФУНГИ“ (МАЦФУНГИ) – база на податоци за габите, формирана во рамките во Миколошката лабораторија на Институтот за биологија при Природно–математичкиот факултет во Скопје. Во моментов во неа се опфатени 21000 податоци за габи од РМ, од Балканскиот Полуостров и пошироко. Овозможува пребарување на податоците според повеќе критериуми (систематски категории, локалитет, земја на потеклото, датум на собирањето, супстрат, надморска височина и др.) М. К. Црквата „Мал св. Климент“ во Охрид