МЕТОДИЈ

МЕТОДИЈ – охридски архиепископ (28. Ⅴ 1708 – пред 11. Ⅵ 1708). Самиот се нарекувал охридски патријарх. Бил сменет под притисок на потчинетите архијереи. ЛИТ.: Иван Снегаров, Историџ на Охридската архоепископиџ, т. 2. От падането $ под турците до неŸното униќожение (1394–1767), Софиџ, 1931; Јо-ван Белчовски, Хронолошки список на поглаварите на Охридската архиепископија (патријаршија), „Годишен зборник“ на Богословски факултет „Свети Климент Охридски“, кн. 8, Скопје, 2002, 76. С. Мл.