МИХАИЛ

МИХАИЛ (Ⅺ в.) – стратег на темата Пелагонија во времето на охридскиот архиепископ Теофилакт, син на Полиеукт. Се споменува во едно недатирано писмо на Теофилакт, испратено до пелагонискиот епископ. Станал стратег на пелагониската тема. Бил благороден по душа и познат по славата на татко му. ЛИТ.: Б. Панов, Теофилакт Охридски како извор за средновековната историја на македонскиот народ, Скопје, 1971. К. Аџ. Архиепископ Михаил (Методи Гогов)