МНЛД

МНЛД. На второто заседание на Другарството (29. ⅩⅠⅠ 1902) е избран и за секретар-записничар. По објавувањето на Илинденското востание, заедно со неколцина други членови, заминува во Македонија и загинува како востаник во борба со Турците кај кочанското село Витоша. ЛИТ.: Д-р Блаже Ристовски, Димитрија Чуповски (1878–1940) и Македонското научно-литературно другарство во Петроград, И, Ск., 1978, 147-148; „Автономна Македония“, И, 21, София, 23. Ⅺ 1903, 3. Бл. Р. Иван Стоиљковиќ