ЉУБАШ, Владислав

ЉУБАШ, Владислав (Њљадѕсљањ Лубаќ) (Жарновјец, Полска, 5. Ⅵ 1932) – полски лингвист, славист, специјалист во областа на социолингвистиката, ономастиката и лингвостилистиката, д-рх.ц. на Универзитетот во Белград. Во бројни славистички трудови го толкува и македонскиот јазичен материјал. Учествувал на научни собири во Македонија. Објавува во македонски научни списанија. З. Т.